Akt o proceni rizika je temeljni i najvažniji dokument iz oblasti Bezbednost i zdravlje na radu. Zakon o Bezbednosti i zdravlju na radu, (“Sl. Glasnik RS“ br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017-dr.Zakon), svojim članom 13. predvideo je obavezu svih poslodavaca (bez obzira na broj zaposlenih) da u „pismenoj formi donesu Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i utvrde način i mere za njihovo otklanjanje“.

Akt o proceni rizika, kao osnovni dokument u procesu definisanja rizika i mera za njihovo otklanjanje. Zasnovan je na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na svim radnim mestima u radnoj okolini, prema listi opasnosti i štetnosti datoj u Pravilniku o načinu i postupku procena rizika, Priručniku za procenu rizika Evropske Agencije za bezbednost i zdravlje na radu i ček listama EU za svako pojedinačno zanimanje.

Kada se donosi Akt o proceni rizika, sagledava se ukupno stanje uslova rada na svakom radnom mestu i u radnoj okolini. Utvrđuju se mere i prioriteti za poboljšanje uslova rada i svođenje rizika na radnom mestu i radnoj okolini na najmanju moguću meru, i na što manji rizik.

Pravilnik o Bezbednosti i zdravlju na radu

Poslodavac koji ima preko deset zaposlenih je u obavezi je da donese i opšti akt kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti u oblasti Bezbednost i zdravlje na radu, kada donosi Akt o proceni rizika. Taj opšti akt se zove Pravilnik o Bezbednosti i zdravlju na radu. Poslodavac koji ima manje od deset zaposlenih, problematiku Bezbednosti i zdravlja na radu može da reguliše Ugovorom o radu i izradom određenih aneksa Ugovora o radu, ali takođe MORA doneti Akt o proceni rizika.

Uputstvo za Bezbedan i zdrav rad

Uputstvo za Bezbedan i zdrav rad je dokumenat kojim se dodatno određuju:

  • Opšte odredbe za smanjenje rizika pri svakodnevnim aktivnostima;
  • Reagovanje u vanrednim situacijama;
  • Preventivne mere od požara;
  • Pružanje prve pomoći;
  • Uputstva sa rad sa mašinama, i drugim sredstvima za rad.

Evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Ovaj dokumenat je propisalo Ministarstvo za Rad i socijalnu politiku. Njime se propisuje način vođenja evidencija u oblasti Bezbednost i Zdravlje na radu. 14 obrazaca koji pokrivaju problematiku Bezbednost i zdravlje na radu u Pravnim subjektima. Najvažnji od njih je Obrazac broj 6, koga potpisuju svi zaposleni. On predstavlja dokaz osposobljenosti za Bezbedan i zdrav rad, na svojim radnim mestima i bez koga ne bi smeli da počnu sa obavljanjem rada na svom radnom mestu.

POŠTOVANI KORISNICI,

Vaše upite za firmu šaljite isključivo na e-mail adresu odabrane firme ili ih kontaktirajte putem telefona.

ISPRAVKE PODATAKA!

Molimo vlasnike firmi koji su se sami registrovali i upisali svoju uslugu da redovno ažuriraju svoje podatke.
Ukoliko primetite grešku kod vaše ili vama poznate firme, a niste u mogućnosti da je sami ispravite, molimo vas da nas kontaktirate OVDE.